Girişimcilere Öneriler

Girişimcilere Öneriler
Girişimcilere Öneriler

Ekonomik hayat içerisinde her gün aklında bir iş fikri olan insanlarla karşılaşırız. Ancak
gerçekte kurulan işlerin sayısı düşünülenlerden ve sohbetlerde dile getirilenlerden çok azdır.
Etrafımızı dikkatli gözlerle tekrar incelediğimizde, başarılı olan işletmeleri, girişimcileri
gördüğümüz kadar başarısız olanları da görürüz. Özellikle yaşamımızın büyük bir bölümünü
aynı yerde geçirdiysek, eskiden ufak bir kırtasiye olan yerler büyük baskı merkezlerine,
küçücük dondurmacılar hazır tatlı fabrikalarına dönüşmektedir. Bu başarıların yanında hemen
hemen her birimizin çevresinde bir mağazanın içinde her ne yapılırsa yapılsın tutunamadığını,
bir ay restoran, ikinci ay bir kafe, belki bir yıl sonra bir araba galerisi olduğunu görürüz.

Bir insanı girişimci olmaya iten nedenler

Bir girişimciyi başarıya götüren yolu sizlerle paylaşmadan önce bir insanı girişimci olmaya
iten sebepleri irdelemenin faydalı olacağını düşünüyoruz. Kimimiz kendi kendisinin patronu
olmak, başkalarından emir alarak çalışmamak için, kimimiz ise mevcut iş seçeneklerinin
verdiği maddi-manevi kazanımlardan daha fazlasına ulaşmak için girişimciliği seçiyoruz.
Bunlara; kendi geleceğini kendi karar ve çabaları ile şekillendirmek , bağımsız ya da esnek bir
iş ortamına sahip olmak, iş fırsatlarını değerlendirmek isteyenleri de ekleyebiliriz. Bazı
durumlarda ise yaşam koşulları bizi girişimciliğe iter. Kendi işini kurmak dışında hayatını
kazanma seçenekleri sınırlı olanlar ile emekli vb. gruplarda olduğu gibi iş kurarak daha çok
maddi-manevi tatmin sağlama çabası içerisinde olanlar bu gruba dahil edilebilir.
Kendi işini kuran girişimciler, bu zorlu sürecin sonunda kendileri ve etrafındakiler adına bir
takım ödüller alırlar. Ayrıca oluşturduğu artı değer ile içinde bulunduğu topluma fayda sağlar,
kendi görüş ve planlarına uygun olarak çalışma olanağı bulur, kendi başına başarmanın
manevi tatminine ulaşır, bağımsız çalışma ortamına sahip olur, kendi geleceğini kendi çalışma
isteği ve çabası ile şekillendirir.

Başarılı bir girişimcinin sahip olması gereken bilgi, beceri ve davranış biçimleri

İş fikriniz her ne olursa olsun, başarılı bir girişimcilik örneği sergileyebilmeniz için üç ana
yeteneğe ihtiyacınız vardır. Bilgi birikimi, beceri yumağı ve davranış biçimi. Girişimci
olabilmek için bir iş fırsatı, müşteriler, üretim süreçleri, işletme yönetimi, pazar, rakipler,
teknik konular, yardım alınabilecek kaynaklar gibi konularda bilgi sahibi olmak ya da bu
konulara yakın olmak gereklidir. Beceri ise yüzme ya da araba kullanma örneklerinde olduğu
gibi bilgiyi uygulama yeteneğidir. Bir girişimci işinin gerektirdiği teknik konularda ve bunun
yanı sıra pazarlama, finansal yönetim, organizasyon, planlama ve liderlik gibi konularda da
beceri sahibi olmalıdır.
Bilgi ve becerinin nispeten geliştirilmesi ve edinilmesi kolaydır. İşinizi kurduktan sonra bilgi
ve becerilerinizin eğitim yaşamınızda dahi karşılaşmadığınız bir hızla arttığını göreceksiniz.
Bunun tam aksine, davranışların gelişmesi zaman alır ve kolaylıkla değiştirilemez ya da
geliştirilemez.
Amerika’da yapılan bir araştırma girişimci bireylerin ortak 14 davranış biçimini ortaya
koymaya çalışmıştır. Buna göre başarılı bir girişimci inisiyatif alır, ısrarcıdır, yüksek kalite
için çaba gösterir, verimliliğe yoğunlaşır, sorunları orijinal yöntemlerle çözer, hesaplanabilen
riskleri alır, ikna edicidir, fırsatları görür ve harekete geçer, sürekli bilgi kaynaklarına
ulaşmaya çalışır, anlaşmaların tatminkar bir şekilde neticelenmesi için çaba gösterir,
sistematik olarak plan yapar, kendine güvenir, atılgandır ve etkileyici stratejiler kullanır.
Sadece bilgi ve beceriye sahip bir insan işini kurmayı bir şekilde başarsa bile çok uzun süre
sürdüremeyecektir. Örneğin; uygun davranış özelliklerine sahip olmayan bir girişimci büyük
sıkıntılarla karşılaştığında ısrarcı olmayacak, ya da fırsatları görüp değerlendiremeyecek ya da
yeni bir işe girmek için riski hesaplasa dahi almak istemeyecektir.
Teknik becerisi dışında sadece bilgi ve uygun davranış biçimine sahip bir girişimci yapılacak
işi değersiz görebilir. Ya da becerisi olmadığından kendini dışarıdaki insanlara çok bağımlı
hissedebilir ve bu yüzden savunmasız ve hassastır. Çözüm, bir ortak bulmak ya da gereken
becerilere sahip olan insanları işe almak olabilir.
Sadece becerileri ve girişimci davranışları olan potansiyel bir girişimci işi kurmayı
başarabilir. Fakat rekabetçi bir ortamda pazar, müşteriler ve genel olarak iş dünyası
hakkındaki bilgi eksikliği işin kapanmasına yol açabilir. Bilgi bir çok işin başarılı olabilmesi
için hayati önem taşır.

Girişimcilere Öneriler
Girişimcilere Öneriler

Girişimcilik deneyimini başarıya ulaştıracak faktörler:

İş kurma sürecinde başarılı olabilmeniz için 4 ana faktör gereklidir. Öncelikle iş kurmaya
karar vermeniz ve gerekli motivasyona sahip olmanız gerekmektedir. Ardından uygun bir iş
fikri ve pazar seçimi gelmektedir. Tüm bu aşamalardan sonra ise gerekli kaynakları ve
yetenekleri bir araya getirebilmeniz kritik bir önem taşımaktadır.
Bu dört ana faktörü başarı ile bir araya getirdikten sonra bir iş planı hazırlamalı ve gerekli
organizasyon ve yönetim örgüsünü oluşturmalısınız. Tüm bu faktörler içerisinde şüphesiz tek
başına en önemli olanı motivasyondur. Ekonomik hayatımız, maalesef, gerekli her şeye sahip
oldukları halde motivasyona sahip olmayan bireyler sebebiyle yarım kalan yatırımlar ve iş
fikirleri ile sık sık karşılaşmaktadır.

İş fikrinin ön değerlendirmesi

Girişimci başarı potansiyeline sahip olduğunu düşündüğü bir iş fikrini, uygulamaya geçmeden
hatta detaylı olarak araştırmaya başlamadan önce genel olarak söz konusu iş fikrinin
uygulanmasına engel temel bir faktörün olup olmadığını bilmek zorundadır. Bu ön
değerlendirme kesinlikle işin başarı şansını ya da karlılığını araştıran bir çalışma değildir.
Buradaki amaç sadece detaylı iş planı oluşturma çalışmasından önce, iş fikrini kısaca
değerlendirerek, iş planı çalışmasının ilerideki safhalarında karşımıza çıkabilecek bir
imkansızlığı önceden görerek, vakit kazanmaktır. Tabi gerekirse başka bir iş fikrine
yoğunlaşmak için bir araçtır. Bu amaçla aşağıda listesi verilen soruların cevapları aranmalıdır.
Bu sorulardan bazıları çeşitli iş fikirlerinin özelliklerine göre ayrıca önem kazanabilir.

Girişimcinin sahip olduğu iş fikrinin / fikirlerinin uygulanmasında yerine getirilmesi
mümkün olmayan bir yasal gereklilik, izin ya da ruhsat var mı?

İş kurma sürecinde yerine getirilmesi gereken yasal zorunluluklardan herhangi biri girişimci
tarafından sağlanamayacak ise, girişimci iş fikrinin yapılabilirliği, karlılığı gibi faktörleri
araştırmaya başlamadan önce bu zorunlulukların nasıl çözülebileceğini araştırmak zorundadır.
Örneğin, girişimciler dersane, kreş, çocuk klubü, gıda maddeleri üretimi, sağlık hizmetleri
gibi detaylı yasal mevzuatlarla yönlendirilen iş alanlarına girecekler ise bu tür işletmelerin
kurulmasında hem teknik yapının hem de idari yapının oluşumunu belirleyen tüm
düzenlemelere uygun davranmak zorundadırlar.
Bu gibi durumlarda girişimci açısından çözümlerden bazıları yasal gerekliliklere uygun bir
ortakla işe girmek ya da bu şartlara sahip bir kişiyi çalıştırmak olabilir. Diğer taraftan
zorunluluklar, işletmede bulundurulması gereken çeşitli teknik uygulamalar ile ilgili ise,
girişimci iş fikrinin yatırım boyutunu bu noktayı da içerecek şekilde genişletmek gibi
çözümler araştıracaktır. Ön değerlendirme aşamasında bu zorunluluklara potansiyel çözümler
bulunamaz ise girişimci iş fikrinin yapılabilirlik araştırması ve iş planı hazırlama aşamalarına
geçmemeli, başka bir iş fikri bulmalıdır.

İş fikrinin uygulanması ve başarılı bir işletmenin kurulması için zorunlu olan ve
girişimci tarafından temini olanaklı olmayan özel bilgi, beceri, ustalık ve işgücü girdileri
var mı?

Çeşitli iş fikirleri bir takım genel meslek başlıkları altında yeralmakla birlikte, iş fikrinin özel
kapsamında piyasada oluşmuş mevcut deneyimlere sahip olmayı gerektirmektedir. Örneğin
bilgisayar destekli metal işleme tezgahları ile çeşitli metal ürünler üretecek olan bir atölyenin
kurulması makine mühendislerinin genel uzmanlık alanları nedeniyle kurabilecekleri bir iş
türüdür. Ancak bu iş alanında başarılı bir işletme olmak için kullanılan makinalar ve üretim
teknikleri çok hassas işlemler gerektirmektedir. Ayrıca, hızlı ve kaliteli ürün üretmek bu tür
işletmelerin temel başarı kriterini oluşturmaktadır. Bu nedenle işletmenin bu alanda deneyimli
mühendis ve ustalara sahip olması gerekmektedir. Gereken nitelikte teknik özelliklere ve
deneyime sahip elemanları bulma potansiyeli bu alanda iş kuracak girişimcilerin en öncelikli
gereksinimidir. Ön değerlendirme aşamasında, bulunduğu bölgede bu tür elemanların
bulunmasının mümkün olup olmadığını belirlemek girişimci açısından öncelikli bir araştırma
konusudur.

Girişimcilere Öneriler
Girişimcilere Öneriler

Kurmak istediği işin genel çalışma şekli ve kendisinden talep edeceği çabalardan
girişimcinin yerine getirmekte zorlanacağı noktalar var mı?

Ön değerlendirme aşaması, iş fikrinin genel özelliklerinin piyasanın özellikleri ve girişimcinin
kişisel özellikleri ile ana başlıklar bazında karşılaştırılması gereken dönemdir. Bunlar arasında
“iş fikrinin gerektirdiği çalışma şekli” önemli başlıklardan biridir. Girişimci tarım alanında,
örneğin kesme çiçek serası konusunda bir işe giriyorsa, açık havada ve toprakla iç içe
çalışmayı kabul etmelidir ya da çeşitli iş fikirlerinde geçerli olacağı gibi günün her saatinde iş
başında olabilmelidir. Sadece karlılığını düşünerek bu tür bir işe girmek girişimciler için
doğru bir karar değildir. Girişimciliğin sizin için bir yaşam tercihi olup olmadığına burada
karar vermelisiniz.

İş fikrinin gerçekleştirilmesi için gerekli finansmanın yaklaşık büyüklüğü nedir?
Girişimcinin ulaşabileceği potansiyel kaynaklar açısından bu finansal miktar
karşılanması olanaksız bir düzeyde midir?

İş kurmak için toplumun birçok kesiminde çok para sahibi olmak gerektiği inancı vardır.
Birçok iş fikri bu inanışın aksine çoğu insan tarafından karşılanabilecek parasal kaynaklarla
kurulabilmektedir. Bunun yanında girişimci kendi işini kurma konusunda harekete geçmiş,
hedeflerini iyi belirlemiş ve bu konuda yüksek bir motivasyona sahip ise finansal kaynaklar
işin kurulması konusunda çözüm bekleyen onlarca faktörden sadece bir tanesidir. Bu aşamada
gereken, detaylı çözümler bulmak değil genel olanaksızlık olup olmadığını görmektir. Eğer
finansal kaynak gereksinimi girişimci açısından “temini olanaksız” bir düzeyde ise iş fikri
yeniden ele alınmalıdır.

Hedeflenen ürünlerin üretiminde gerekli olan teknik ve idari süreçlerin oluşturulması ve
uygulanması girişimci için olanaksız mı?

İş fikirleri özellikle üretim konusunda olan girişimciler, üretim sistemlerinin kurulmasında ne
tür alt teknik süreçlerin yeralması gerektiğini bir ön incelemeden geçirdikten sonra sistem
gruplarının temininin ve işletilmesinin kendi finansal bütçeleri ya da kendi bölge şartları
içinde olanaklı olup olmadığını görmek zorundadır. Örneğin deri işleme konusunda iş kuracak
bir girişimci, teknik işlem akışının genelini ele aldıktan sonra çevresel etkilerin günümüzde
önemle ele alınmaya başlanması nedeniyle, işletmenin atık işlemleri sürecinin çözümünün
olanaklı olup olmadığını araştırmalıdır. Bu noktada bir çözüm yolu bulunamaz ise iş fikrinin
uygulanması olanaksız hale gelecektir. Örnekteki deri işleme işletmesini kurmak isteyen
girişimci ortak kullanımda olan bir arıtma tesisine ulaşamıyor ve kendi teknik sürecinin
gerektirdiği arıtma tesisini yatırım kalemleri arasına almak zorunda kalacak ise bunu ön
değerlendirme aşamasında görmek zorundadır.
İşletmelerin idari çalışmaları içinde, gerekli nitelikteki elemanların temin edilmesi, pazarlama
ve satış faaliyetlerinin gerektiği şekilde yerine getirilmesi, iş piyasası ile bağlantı noktalarına
ulaşılması gibi süreçler söz konusudur. Bunlar arasında ön değerlendirme aşamasında
öncelikle gerekli eleman profilini temin etme olanağı ile pazarlama çalışmalarının başarı şansı
ele alınmalıdır.
Girişimciler iş fikirlerinin gerektirdiği pazarlama faaliyetlerinin işletmenin başarılı olması
açısından önemini ve önündeki zorlukları incelemelidirler. Ön değerlendirme aşamasında ele
alınması gereken noktalar pazarlamanın başarılı olması için özel dağıtım kuruluşlarına ya da
özel araç ve sistemlere gerek olup olmayacağıdır. Örneğin iş fikri piyasada henüz bilinmeyen
bir ürünü üretmek ya da satmak ise yoğun ve bütçeli bir tanıtım kaçınılmazdır. Üretilen ürün
soğuk zincir ile ya da belirli sürelere dayalı olarak tüketicilere ulaştırılacak ise taşıma araçları
ve ürün depoları özel şartlar taşımalıdır.

Girişimcinin iş fikrinin temel başarı kriteri nedir? Girişimcinin kuracağı işin başarı
şansına yönelik genel değerlendirmesi nedir?

Piyasada kurulu işler girişimciler için genellikle iş fikri kaynakları olmaktadır. Bir iş
kolundaki başarılı işletmeler benzer işlerin kurulmasına neden olmaktadır. Kendi işini kurmak
isteyenler için önemli bir nokta da her bir girişim örneğinin kendine özgü faktörleri
olduğudur. Bir girişim belirli bir sektörde, piyasada ve çevrede, belirli insan, sermaye, bilgi,
malzeme kaynakları ile girişimcinin bireysel hedeflerine göre kurulmuş farklı özelliklerde ve
tek olan işletmedir. Kendi işini kurmak isteyen girişimci adayları çevrelerinde gördükleri ve
bir benzerini kurmayı hedefledikleri işletme örneklerini çok iyi analiz etmelidirler. Bu
aşamada önemli olan nokta işletmelerin başarılarının altında yatan temel faktörü
görebilmektir. Bu faktöre “temel başarı kriteri” demek doğru olur.

Bir iş planı hazırlamak

İş planı, girişimcinin işi ile ilgili düşüncelerinin, hedeflerinin, planlarının yer aldığı bir
dosyadır ve bu dosya girişimcinin işini kurma ve işletmesini geliştirme dönemlerinde yol
gösterici rehberidir.

İş Planı,
· Girişimcinin özelliklerini ve hedeflerini,
· Kurulacak işin temel niteliklerini, yasal yapısını, ortaklarını,
· Hedeflediği piyasanın özelliklerini,
· Müşteri kitlesine ulaşmak için uygulayacağı satış ve pazarlama çalışmalarını,
· Ürün ya da hizmetlerini üretmek için uygulayacağı süreçleri,
· Kuracağı işletmenin teknik sistemlerini,
· İşletmeyi yürütmek için gerekli idari süreçleri ve örgütlenmeyi,
· İşletmenin tahmini üretim ve satış planlarını,
· İşletmenin finansal hareketlerini,
· İşletmenin finansal karlılığını,
gösteren bir dosyadır.

İş planının gereken kapsamda hazırlanması, girişimcinin hedeflediği iş modelini ve işini
nereye ulaştırmak istediğini bilmesini gerektirir. Ancak bu durumda “iş planı” yol gösterici
bir rehber olur ve varılmak istenen noktaya gidecek yolu tarif eder. Bu nedenle girişimci iş
kurma noktasına gelmeden önce aynı yapılabilirlik araştırması kapsamında tüm seçenekleri
ele almalı ve her biri için yeterli araştırmayı yapmalı ve en doğru seçeneklere karar
vermelidir. İşletmenin yapılabilirliğini etkileyen tüm faktörler detaylı bir şekilde girişimcinin
kendisinin de dahil olduğu bir çalışma ile ortaya çıkarılmalıdır. Kısaca girişimci iş planını
hazırlarken nereye varmak istediğini bilmelidir.

“Varmak istediği noktayı bilmeyenler oraya nasıl varılacağını tarif edemezler.”

Unutulmamalıdır ki;
“Başarılı olmak istiyorsanız, çok iyi bir ön hazırlık ve bir iş planı yapmalısınız. Başarılı bir
girişimci olmak için kendinizi iyi değerlendirmeli ve eksik olduğunuz yönleri saptamalısınız.
Emin olun bunlar geliştirilemeyecek ya da destek alınarak çözülemeyecek konular değildir.”

Girişimcilere Öneriler
Girişimcilere Öneriler

Girişimci olan veya olmak isteyenler için büyük bir fırsat hazır durumda kendilerini beklemektedir,
şuan aktif olarak çalışmalarına hız kazandıran bir sistem olan MyOrtak ile nerede ise hiçbir risk almadan
bir işyeri açmadan ve ürün, stok, vergi vs gibi bir çok uğraştırıcı konular ile vakit kaybetmeden para
kazanılabilecek bir fırsat olan bu sistem hakkında bilgi almak isteyenler buradan bilgi alabilir…

MyOrtak Ticaret Ortaklığı İş Girişimcilik Fırsatı İçin Tıklayınız…

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.